.....

ویژگی کارگاه های آموزشی، مدیریتی و انگیزشی


1. نیازسنجی به منظور تبیین وضعیت موجود (مرحله اولیه یا آشنایی)
2. تمرکز بر نیاز مخاطب و جامعه هدف و توجه به شرایط سازمانی و محیطی، بافت فرهنگی و اجتماعی
3. انجام آزمون (پیش آزمون و پس آزمون)
4. ارائه اصول و مبانی علمی و کاربردی موضوع به صورت پنل
5. اجرای کار تیمی و عملی در کارگاه (انتقال تجارب و بهبود مشارکت گروهی)
6. حضور منتور در کارگاه ها
7. تعریف کار خارج از کارگاه به منظور توانمندسازی فردی (دوره آموزش غیر حضوری)
8. برگزاری تور آموزشی و انگیزشی (یکروزه)
9. تعیین هدفمند خروجی کارگاه با تاکید بر افزایش بهره وری و بالندگی سازمانی (خروجی محور)
10. ارزیابی و ارزشیابی کارگاه
11. ارائه گزارش
12. ارائه گواهینامه معتبر


 

 دوره های آموزشی پیش رو

فن بیان

 

 

 

 

 

شماره های تماس:  ۰۹۱۹۸۷۹۵۸۹۶      ۰۹۱۹۸۷۹۵۸۹۲

ایمیل:info@kohan-diyar.com

        آموزش فن بیان       الماس سایت اصفهان ارائه دهنده خدمات طراحی وب سایت و سئوی سایت

منو سایت