گروه کهن دیار

.....

درباره ما

گروه کهن دیار
آﯾﻨﺪه‌اي ﮐﻪﻣﺎﺑﻪﺳﻤﺖ آن ﮔﺎمﺑﺮﻣﯽدارﯾﻢﺑﺴﯿﺎرﻣﺘﻔﺎوت از ﺷﺮاﯾﻂﮐﻨﻮنی اﺳﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮاتﭘﺮﺷﺘﺎبﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي وعلوم، انفجار اطلاعات، انقلاب ارتباطات و توسعه ﺗﻌﺎﻣﻼتﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽو ... ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ روز اﻓﺰونﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻓﻀﺎيﮐﺴﺐ و ﮐﺎرو سبک زندگی ما ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦﻓﻀﺎﻣﺴﺘﻠﺰمﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻓﺮﺻﺖﻫﺎيﻧﻮ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﺑﻬﺮهﺑﺮداري از آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺧﻠﻖ و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮيﻓﺮﺻﺖﻫﺎ،ﺗﻨﻬﺎﺗﻮﺳﻂافرادیبا انگیزه،ﺧﻼق و خود ساخته اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. افرادیﮐﻪﻣﺪام درﺣﺎلﯾﺎدﮔﯿﺮي، ارتقاء و بهبود ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎيﭘﯿﺸﯿﻦﺧﻮد اﮐﺘﻔﺎﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
پیشرفت و بالندگی هر جامعه و افراد آن، در نتیجه برنامه‌ریزی توسعه و تدوین استراتژی‌های توسعه پایدار و عملیاتی نمودن آنهاست. پیشرفت به مفهوم تحول کیفی، گذار از دوره‌ای به دورة دیگر، مستلزم ایجاد تغییر همه جانبه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی،رفتاری و ... است. پیشرفت، فرایندی در هم تنیده ودارای ابعاد گوناگون و به معنای فراهم شدن زمینه‌های لازم برای پیدایی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های عناصر مختلف در اجتماع ومیدان یافتن آنها برای دستیابی به پیشرفت وافزایش توانایی‌های کمی وکیفی در بطن جامعه است.
فراموش نکنیم که "اﻟﻮﯾﻦﺗﺎﻓﻠﺮ"ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهﮐﺘﺎبﻣﻮجﺳﻮمﺑﺮ اﯾﻦﺑﺎوراستﮐﻪ"در ﻫﺰارهﺳﻮمﺑﯽﺳﻮادﮐﺴﯽﻧﯿﺴﺖﮐﻪﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ، ﺑﻠﮑﻪﺑﯽﺳﻮادﮐﺴﯽ اﺳﺖﮐﻪﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪﯾﺎدﺑﮕﯿﺮد، ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎيﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮشﮐﻨﺪ و از ﻧﻮﯾﺎدﺑﮕﯿﺮد"!آﻣﻮزش،ﯾﺎدﮔﯿﺮيو توانمندسازی ﻣﺴﺘﻤﺮافراد رﻣﺰﺑﻘﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖهمه از جمله ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ،نهادها و شرکت‌ها در ﻋﺼﺮﭘﺮ رﻗﺎﺑﺖ اﻣﺮوز اﺳﺖ. ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ، ﺟﺰﯾﯽ ﻣﻬﻢ و ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏآنهاﺳﺖ.
سازمان ملل متحد از سال1990 تاكنون هرسال گزارشي از توسعه انساني (HDI)منتشر مي‌كند كه در آغاز آن اين جمله جلب نظر مي‌كند،"مردم ثروت واقعي هر كشور هستند".در گزارشات سازمانملل اين واقعيت برجسته است كه زيربناي هر نوع تحول سازمانی و نیز توسعه و پیشرفت اجتماعي، فرهنگي،اقتصادي، سياسي و ... ،توسعه انساني است. بنابراين انسان، محور توسعه و پیشرفت است و هرگونه تحول اجتماعي با نگرش به انسانمعنا و مفهوم داردو هدف از فرآیند توسعه، ایجاد شرایطي است که انسان‌ها از عمر طولانی، باکیفیت و زندگی سالم و سازنده‌ای در آن بهره‌مند شوند.همچنین باید قابلیت‌های انسان‌ها ارزیابی شوند و شرایطی مناسب برای تبدیل قابلیت‌ها به کارکردها به وجود بیاید، قابلیت‌های فردی انسان مثل سلامت، درآمد، تجربه، مهارت، دانش و ... این قابلیت‌ها زمانی تبدیل به کارکرد می‌شود که شرایط یا قابلیت‌های محیطی لازم نیز فراهم باشد.
در ﮐﺸﻮرﻣﺎﻧﯿﺰ،ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪافﺳﻨﺪﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖﺳﺎﻟﻪ و ﺣﻀﻮرﻓﻌﺎل و موثر در ﺣﻮزهﻫﺎيﻣﺨﺘﻠﻒاجتماعی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و... در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن،ﻣﺴﺘﻠﺰمﺗﻮﺟﻪﺑﻪ آﻣﻮزش و توانمندسازی ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽو ظرفیت‌های انسانی ﺟﺎﻣﻌﻪ، در ﮐﻠﯿﻪﺳﻄﻮح وﺑﺨﺶﻫاﺳﺖ.
گروه کهن‌دیار نیزﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ آﻣﻮزشو توانمندسازی در رﺷﺪﺑﻬﺮه‌ وري، بالندگی و ﺗﺤﻘـﻖ اﻫﺪاف،ﺑﺮآن استﺗﺎ روﯾﮑﺮديﺟﺎﻣﻊ،ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و موثر در زﻣﯿﻨﻪ پیشرفتو ارتقاء سطح زندگی افراد داﺷﺘﻪباشد.


 

 دوره های آموزشی پیش رو

فن بیان

 

 

 

 

 

شماره های تماس:  ۰۹۱۹۸۷۹۵۸۹۶      ۰۹۱۹۸۷۹۵۸۹۲

ایمیل:info@kohan-diyar.com

        آموزش فن بیان       الماس سایت اصفهان ارائه دهنده خدمات طراحی وب سایت و سئوی سایت

منو سایت